Yarı Gömülü Santral

Demirci HES

Demirci Regülatörü, derin geçirimli bir toprak katmanı üzerinde bulunmaktadır.
 

Proje Bilgileri

İşveren: Asa Enerji

Konum: Rize

Durum: Tamamlandı

 

Tasarım Detayları

Derivasyonlu Tip

Kurulu Güç 13 MW

Jet Grout Kolonlar

Yarı Gömülü Tip Santral 

 

 

Proje Özeti

Demirci HES, Karadeniz Bölgesi Kastamonu sınırları içerisinde Gökırmak üzerinde bulunan derivasyon tipli bir hidroelektrik projesidir. Proje inşaatı Eylül 2012’de başlamış olup 2014 yılında inşaatın tamamlanıp işletmeye açılması planlanmaktadır.

Demirci HES Kızılırmak’ın önemli bir kolu olan Gökırmak üzerindedir ve projenin membasında pek çok regülasyonlu proje bulunmaktadır. Demirci HES kapsamında regülatör, 21 km uzunluğunda trapez iletim hattı, rezervuarlı yükleme havuzu, 450 m uzunluğunda cebri boru ve santral binası bulunmaktadır.

Derin geçirimli bir toprak katmanı üzerinde bulunan Demirci Regülatörü’nün temelinde büyük kaçakları engellemek için jet grout kolonlar tasarlanmıştır. Projenin iletim hattının uzunluğundan dolayı, hat boyunca toplam 25 tane sel geçidi ile kanal korunacaktır. Projenin yükleme havuzu 30 000 m3’lük aktif günlük hacme sahip olacak şekilde tasarlanmıştır.Bu şekilde, düşük debiler yükleme odasında depolanarak pik saatlerde enerji üretimi amaçlanmıştır. Proje sahasının elverişsiz jeolojik durumundan dolayı santral binası da betonarme kazıklar üzerinde tasarlanmıştır. Yarı gömülü santral binasının içinde 3 adet eş büyüklükte yatay akslı Francis türbin bulunmaktadır.

Devecikonağı Barajı ve HES

Dolusavağı beş adet radyal kapakla kontrol edilen projenin işletme su seviyesi, taşkın su seviyesi ile aynı tutularak enerji üretiminde maksimum düşüden faydalanılması sağlanmıştır.
 

Proje Bilgileri

İşveren : BM Holding

Yer: Bursa

Durum: İşletmede

 

Tasarım Detayları

Kurulu Güç : 29 MW

SSB Baraj

Rezervuar

Sulama

Büyük Radyal Kapaklar

Yarı Gömülü Santral

Düşey Kaplan Türbin

 

 

Proje Özeti

Devecikonağı Barajı ve HES, Emet Çayı üzerinde inşa edilmekte olan baraj tipi bir hidroelektrik tesistir. Projenin inşaatına 2010 yılının Eylül ayında başlanmış olup tesisin 2012 yılı içerisinde ticari faaliyete başlaması beklenmektedir. Projenin membasında Kızkayası Barajı ve HES Projesi planlanmıştır.

Devecikonağı Barajı ve HES projesi baraj gövdesinin SSB olması ve gövdesinin talvegden itibaren 24.1 m yükseklikte olması sebebiyle dolusavak yapısı 2 545.00 m3/s’lik Q500 taşkın debisine göre projelendirilmiştir. Dolusavağı beş adet radyal kapakla kontrol edilen projenin işletme su seviyesi, taşkın su seviyesi ile aynı tutularak enerji üretiminde maksimum düşüden faydalanılması sağlanmıştır. İşletme su seviyesi olan 95 m kotunda baraj rezervuar alanı 660 000 m2, hacmi ise 6.2 hm3’dür. Baraj rezervuarında günlük regülasyonu sağlamak amacıyla 1.9 hm3’lük aktif hacim bulunmaktadır. Proje bünyesinde inşaa edilen gövdenin kret uzunluğu dolusavak dahil 298 m, toplam SSB hacmi ise 60 000 m3’tür. Baraj eteğinde kurulan yarı gömülü tipteki santral binasında her biri 57.5 m3/s hidrolik kapasiteli iki büyük, 5.00 m3/s hidrolik kapasiteli bir küçük olmak üzere toplam üç adet Kaplan tipi türbin bulunmaktadır. Küçük ünite, DSİ tarafından yaptırılan Döllük-Güllüce Sulama Projesi kapsamındaki hatta ihtiyaç duyulan suyu sağlarken bu suyun enerjisinden de faydalanmak amacıyla tesis edilmiştir. Devecikonağı Barajı mansabında 7 m derinliğe kadar nehir taraması yapılarak mansap su seviyesi düşürülmüş ve bu sayede su altında kalan tarım alanları azaltılarak projenin olumsuz sosyal etkileri ve kamulaştırma maliyetleri en aza indirilmiş, aynı zamanda enerji üretimi de arttırılmıştır.

Mavi HES

Çok apik bir arazide tesis edilecek olan yükleme havuzunun dairesel seçilmesi ile kazı kübajı oldukça azaltılmış ve maliyet tasarrufu sağlanmıştır.
 

Proje Bilgileri

İşveren : Cese Enerji

Yer: Trabzon

Durum: Tamamlandı

 

Tasarım
Detayları

Toplam Kurulu Güç 12 MW

Rezervuar

Yüksek Regülatör

Dairesel Yükleme Havuzu

Yarı Gömülü Santral

 

 

Proje Özeti

Mavi HES, Hamsiköy Deresi’nin 894 m ile 706 m kotları arasındaki düşü kademesini değerlendiren derivasyonlu tipte hidroelektrik tesistir. 2010 yılı içerisinde başlayan inşaatının 2012 yılı içerisinde tamamlanarak tesisin ticari faaliyete geçmesi beklen-mektedir.

Proje, regülatör yapıları, 3 738 m uzunluğunda beton kaplı tünel, dairesel yükleme havuzu, 236 m uzunluğunda cebri boru ve santral binasından oluşmaktadır. İletim yapısı tipi tünel olarak belirlenmiş ve projenin olumsuz sosyal etkileri ve kamulaştırma maliyetleri minimuma indirilmiştir. Proje kapsamında 12 m çapında ve 18.15 m yüksekliğinde dairesel kesitli yükleme havuzu bulunmaktadır. Çok apik bir arazide tesis edilecek olan yükleme havuzunun dairesel seçilmesi ile kazı kübajı oldukça azaltılmış ve maliyet tasarrufu sağlanmıştır. Regülatör rezervuarı ile tünel ve yükleme havuzu içerisinde toplam 84 000 m3 depolama yapabilecek şekilde projelendirilen sistem sayesinde tesiste günlük regülasyon sağlanacaktır. İki adet eşit güçte yatay Francis tipi ünite ihtiva eden santral binası yarı gömülü olarak projelendirilmiştir.

Paşa Regülatörü ve HES

Yükleme havuzu ile birlikte günlük regülasyonu sağlayacak 50 000 m³’lük hacim temin edilmiştir
 

Proje Bilgileri

İşveren : BM Holding

Yer: Bolu

Durum: Tamamlandı

 

Tasarım Detayları

Derivasyonlu Tip

Toplam Kurulu Güç 9 MW

Yarı Gömülü Santral

Uzun Betonarme Kondüvi

Kondüvi İçerisinde Depolama

Betonarme Sifon

 

 

Proje Özeti

Paşa HES Bolu Çayı’nın 593 m ile 512 m kotları arasındaki düşü kademesini değerlendiren derivasyonlu tipte bir hidroelektrik tesis olup 2010 yılında ticari faaliyete geçmiştir.

Paşa Hidroelektrik Santral Projesi

Paşa Hidroelektrik Santral Projesi

Proje; regülatör yapıları, 6 000 m uzunluğunda iletim hattı, yükleme havuzu, 700 m uzunluğunda cebri boru, santral binası ve kuyruksuyu kanalından oluşmaktadır. Regülatör yerindeki siltli-killi alüvyon derinliği 16 m’dir. Bu kalın alüvyon tabakasının kaldırılması ekonomik yönden uygulanabilir olmadığından regülatör yapıları alüvyon üzerine oturtulmuştur. Zemin gerilmeleri taşıma gücüne göre etüt edilerek zeminin mevcut durumuyla taşıyabileceği şekilde yapı temelleri projelendirilmiş, ayrıca bir zemin iyileştirmesi yapılmayarak ilave maliyetlerden kaçınılmıştır. Proje sahasının 1. derece deprem bölgesi olması, heyelanlı ve heyelan potansiyeli taşıyan bir alan olması ve vejetasyonun yoğun olması sebebiyle iletim yapısı betonarme kondüvi olarak tasarlanmıştır. 300 m uzunluğunda ve maksimum 4 atü basınçlı betonarme sifon ihtiva eden iletim hattı depo olarak çalışabilecek şekilde projelendirilmiş ve yükleme havuzu ile birlikte günlük regülasyonu sağlayacak 50 000 m3’lük hacim temin edilmiştir. Santral binası yarı gömülü tipte olup, regülasyon oranını arttırmak amacıyla farklı güçte seçilen iki adet yatay eksenli Francis ünite içermektedir.

 

Azmak HES

Türkiye’nin en büyük, aynı zamanda hidroelektrik santral tesislerinde kullanılan ilk şişme savak uygulamasıdır.
 

Proje Bilgileri

İşveren : BM Holding

Yer: Ermenek

Durum: Completed

 

Tasarım Detayları

Kurulu Güç 25 MW

Nehir Tipi Santral

Şişme ( Lastik ) Savak

1000 m3/s Dolusavak Kapasitesi

Yarı Gömülü Santral

Uzun Dere Yatağı Taraması

S-Tipi Kaplan Türbin

 

 

Proje Özeti

Azmak I HES, Azmak II HES ve Kirpilik HES, Ermenek Nehri üzerinde kurulmuş olan kaskat yerleşimli nehir tipi hidroelektrik tesislerdir. Projelerin membadan mansaba göre yerleşimleri sırasıyla Azmak I HES, Azmak II HES ve Kirpilik HES olup, tamamı 2010 yılı içerisinde ticari faaliyete başlamıştır.

Projelerin membasında sırasıyla, 1990 yılında işletmeye girmiş olan Gezende Barajı ve HES ile 2010 yılında inşaatı tamamlanarak su tutmaya başlayan, temelden 218 m yüksekliği ile tamamlandığı tarih itibariyle ülkenin en yüksek barajı olan Ermenek Barajı ve HES projeleri mevcuttur. Membada iki büyük rezervuar bulunmasına rağmen, Ermenek Nehri’nin yüksek taşkın potansiyelinden dolayı projelerin dolusavak yapıları 1.000 m3/s gibi büyük bir taşkın debisini güvenle geçirebilecek şekilde projelendirilmiştir.

Azmak Hidroelektrik Santral Projesi

Azmak Hidroelektrik Santral Projesi

Azmak I HES, Azmak II HES ve Kirpilik HES projelerinin öne çıkan en önemli özelliği, her üç projede de taşkın kontrol mekanizması olarak kullanılan 5 m yüksekliğe ve 48 m genişliğe sahip şişme savaklardır. Ülkemizde hidroelektrik projelerde ilk kez uygulanan bu sistem sayesinde 12 adet 5 m x 4 m ebadında çelik kapak ve betonarme ayakların gerekliliği ortadan kaldırılarak ilk yatırım ve işletme maliyetinde önemli bir tasarruf sağlanmıştır. Yapıldığı tarih itibariyle ülkemizdeki en büyük şişme savak uygulaması olan bu savakların tüm projeleri ve detay çözümleri Prosem Mühendislik tarafından hazırlanmıştır. Her üç projenin de, düşünün az, debinin yüksek olduğu nehir tipi projeler olması ülkemizde de ilk kez uygulanan S-tipi Kaplan türbinlerin kullanımını mümkün kılmıştır. Ayrıca projelerin mansaplarında 5 m derinliğe kadar nehir taraması yapılmış ve bu sayede santral kuyruksuyu seviyesi düşürülmüştür. Yapılan bu çalışma ile su altında kalan tarım alanları azaltılarak projenin olumsuz sosyal etkileri ve kamulaştırma maliyetleri en aza indirilmiştir. Projelerin diğer bir özelliği de kalın alüvyon tabakasının kaldırılması ekonomik yönden uygulanabilir olmadığından SSB gövde ve dolusavak yapılarının alüvyon üzerine oturtulmasıdır. Zemin gerilmeleri taşıma gücüne göre etüt edilerek zeminin mevcut durumuyla taşıyabileceği şekilde yapı temelleri projelendirilmiş, ayrıca bir zemin iyileştirmesi yapılmayarak ilave maliyetlerden kaçınılmıştır.